начало

вече 31 години се грижим за вас...

цени за нас контакт

 

безплатно

 

апарат

 
 

Ние сме специализирани в доставката до дома и офиса на минерална и изворна вода в 19.5-литрови бидони за многократна употреба, както и в снабдяването с апарати за ползването на тези бидони.

Изпълняваме поръчките за доставка на вода както за фирми, така и за семейства, а водата доставяме директно от най-добрите лицензирани производители. Предлагаме петте най-добри марки изворна и минерална вода, чието редуване ще осигури идеалния баланс от минерали за вашия организъм.

 
 

Ето условията за извършване на доставка на вода:

- поръчките за доставка на минерална и изворна вода се извършват онлайн всеки ден и по всяко време;

- доставката на изворна и минерална вода се извършва на избрана от вас дата в интервал от 09:00 до 17:00 часа, но най-рано на следващия работен ден след подаване на поръчката;

- безплатен апарат и безплатни бидони се предоставят за ползване при минимум една поръчка от два 19.5-литрови бидона минерална или изворна вода месечно;

- условията за предоставяне на безплатен апарат за ползване се уреждат с приложения тук договор. Най-общо, договорът е безсрочен, т.е. няма задължителен срок и можете да го прекратите, когато пожелаете. Единственото обвързващо условие е следното: докато ползвате безплатен апарат и безплатни бидони, предоставени от нас, да не ползвате друг доставчик на изворна и минерална вода в бидони.

 

 

Договор за доставка на изворна и минерална вода и за
безплатно ползване на апарати за 19.5-литрови бидони

Днес, 13 юни 2024, в София между Златков и Синове ЕООД с ЕИК BG201428041, наричано в договора Доставчик, от една страна и Вашата Фирма с ЕИК BG000000001, наричана в договора Получател, от друга страна се сключи този договор за следното:

Член 1. Доставчикът доставя, а Получателят получава за безплатно ползване 0 апарата за загряване и изстудяване на изворна и минерална вода в 19.5-литрови бидони за многократна употреба, като заплаща при доставката еднократна инсталационна такса от 7.98 лева за всеки предоставен за безплатно ползване апарат. Получателят е длъжен да ползва апаратите с грижата на добър стопанин, като апаратите остават неприкосновена частна собственост на Доставчика и подлежат на незабавно връщане при поискване. Всички без изключение разходи за функционирането, ремонта и поддръжката на апаратите са за сметка на Получателя. Забранява се излагането на апаратите на пряка слънчева светлина. Със самия акт на получаване за безплатно ползване на апаратите и с акта на заплащане на таксата Получателят се съгласява безрезервно с всички условия на този договор и с договора като цяло.

Член 2. Доставчикът доставя при поръчка и по избор на Получателя изворна и минерална вода в безплатни 19.5-литрови бидони за многократна употреба, които са неприкосновена частна собственост на Доставчика и подлежат на незабавно връщане при поискване. Получателят подава поръчки за изворна и минерална вода към Доставчика минимум веднъж на четири седмици по интернет чраз поддържания от Доставчика уебсайт при асортимент и цени посочени в този уебсайт. Получателят предоставя на Доставчика изключителните права за доставка на трапезна и минерална вода и се задължава по никое време и при никакви обстоятелства да не приема доставки на вода в 19-литрови бидони от трети лица, нито да използва предоставените от Доставчика или други 19-литрови бидони за пълнене с чешмяна или друга вода или други течности.

Член 3. Този договор е безсрочен и влиза в сила от момента на предоставяне от Доставчика и получаване от Получателя на апаратите по член 1. Както Получателят, така и Доставчикът могат да прекратят по всяко време този договор с едноседмично предизвестие в устна или писмена форма. При прекратяване на този договор Получателят е длъжен незабавно да върне на Доставчика в напълно изправен вид апаратите и 19.5-литровите бидони за многократна употреба. Доставчикът има право на достъп до апаратите и до 19.5-литровите бидони за многократна употреба, негова неприкосновена частна собственост, по всяко време без никакви ограничения.

Член 4. При нарушаване на някой член от този договор от страна на Получателя, той дължи на Доставчика незабавно неустойка в размер на 100.00 лева за всяко отделно нарушение, както и незабавното връщане на апаратите и 19.5-литровите бидони за многократна употреба. При отказ да върне апаратите и 19.5-литровите бидони за многократна употреба Получателят дължи незабавно неустойка в размер на още 200.00 лева за всеки невърнат апарат и на още 20.00 лева за всеки невърнат бидон.

Член 5. За всички неуредени в този договор въпроси страните прилагат националното търговско и гражданско право. При възникнали спорове страните ще ги разрешават по приятелски начин, а ако това е невъзможно, ще ги разрешат в съда.

Член 6. Този договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка страна. В момента на подписването на този договор Доставчикът предаде, а Получателят прие за безплатно ползване апаратите.

За Доставчика:                                                                                 За Получателя:

 

Copyright © 1993-2024 Zlatkov & Sons Corp. All rights reserved